جلد کتاب سمینارهای تخصصی کودکان کار

جلد کتاب سمینارهای تخصصی کودکان کار

نوع سفارش:          طراحی جلد کتاب   |   گرافیک دیزاین سفارش دهنده:      جمعیت امداد انشجویی امام علی(ع) زمان :                    تابستان 1395 توضیحات :             کود…

پوستر طفلان مسلم

پوستر طفلان مسلم

نوع سفارش:          گرافیک دیزاین   |   طراحی پوستر سفارش دهنده:      جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) زمان :                    تابستان1394 توضیحات :          محله های…

خانه هنر جمعیت امام علی

خانه هنر جمعیت امام علی

نوع سفارش:          هویت بصری   |   طراحی لوگو سفارش دهنده:      خانه هنر – جمعیت امام علی (ع) زمان :                    بهار 1394 توضیحات :             خانه‌های ا…