مردم دنیا در 2020 چه موضوعی را جستجو می‌کردند؟
رفتار مصرف‌کننده
فرایند ارتباطی

مردم دنیا در 2020 چه موضوعی را جستجو می‌کردند؟

اساسی‌ترین تمایز انسان و موجودات دیگر در پرسش‌گری و تلاش برای دانستن است. انسان هر آن‌چیز را که نمی‌داند جستجو می‌کند تا بنداند و نقطه عطف این فرایند جایی است که جوابی ن…