پوستر رادیو: ابتدای کریمخان

پوستر رادیو: ابتدای کریمخان

نوع سفارش:          گرافیک دیزاین   |   طراحی پوستر – نمره سینزده

سفارش دهنده:      رادیو شلم شوربا

زمان :                    زمستان 1394

توضیحات :            شما در این شماره با شخصیت “کریم” مواجه می شوید که این دو طیقه عمده اجتماع را با یک اتفاق طی می کند.
طبقه ای که تنها منبع درآمد مسافرکشی دارد و به شدت مستاصل کمترین درآمد است ، به ناگاه تبدیل به شخصیتی می شود که جز طبقه مرفه اجتماع است.
با این اتفاق شما به دوگانه ای بر می خورید که با تم مرفه ، همچنان رفتاری متناسب به طبقه ای دارد که خواستگاه اولیه اش بوده است.
چالش این طراحی به تصویر کشیدن دو گانه ای بود که به توان هر دو خصلت مذکور را در آن به تصویر کشید.

توصیه می‌کنیم که در کنار دید آرت‌ورک، حتما رادیو را در اینجا گوش دهید.