پوستر رادیو: بین دو پهلویت

پوستر رادیو: بین دو پهلویت

نوع سفارش:          گرافیک دیزاین   |   طراحی پوستر – نمره هفت

سفارش دهنده:      رادیو شلم شوربا

زمان :                    زمستان 1394

توضیحات :              در این شماره از رادیو داستان سردارانی نقل می شود که با تفکری مشترک، بدون چشم داشت به نعمات دنیا دل به دریا زده و امروز شاهد افرادی هستند که با نام آنها به چپاول اموال مشغولند.
این داستان مروری است که به یاد ما آورد که میراث دنیوی هدف بسیاری از مردان مخلص خدا نبود که امروز تنها سهمشان از مال دنیا یک تابلوی نام خیابان است.

این داستان روزمره‌های ماست که قالبی منتقدانه و خیالی بررسی می‌کند.

توصیه می‌کنیم که در کنار دید آرت‌ورک، حتما رادیو را در لینک زیر گوش دهید.