طراحی برند شخصی “بابک سلطانی”

طراحی برند شخصی “بابک سلطانی”

نوع سفارش:          طراحی برند   |   هویت برند و هویت بصری

سفارش دهنده:      بابک سلطانی

زمان :                    بهار 1398

توضیحات :             طراحی هویت برند شخصی بابک سلطانی در فروردین 1398 به اتمام رسید. طی روال‌های روتین طراحی پرسونال برندها، با تحقیقات روانشناسی و تیپ‌شناسی فردی پروژه آغاز گردید.

با تجمیع داده‌ها و تحلیل‌های اولیه به الگوی تقریبا مشخصی برای طراحی هویت برند نزدیک شدیم که راه را برای دستیابی به هویت بصری نهایی بسیار هموار نمود.

سفارش‌دهنده از شخصیتی درونگرا، ساکت و در عین حال دقیق بهره‌ می‌برد که از منظر تیپ شناسی یونگ، شخصیت حکیم به عنوان شخصیت غالب و شخصیت خلاق به عنوان تیپ ثانویه شناسایی شد. با توجه به اینکه حوزه فعالیت سفارش‌دهنده، مشاوره و ارتباطات بود لذا تصمیم به استفاده از مونوتایپ به عنوان قالبی برای طراحی نشان گرفته‌شد. تم کلی این برند را بر اساس پویایی و عین حال نظمی مدرن در نظر گرفتیم بنابراین از فرم‌هایی مدرن و در عین حال ساختارشکن (نسبت به کارکرد سنتی) بهره گرفته شد. تایپفیس انتخابی هم فونتی سن سریف لحاظ شد که بتواند ارتباط بصری معنا داری را با نشان برقرار کند.

در نهایت رنگ در نظر گرفته شده را بر اساس “عنصر وجودی” سفارش دهنده و البته ادراک روانشناختی از ایشان، تم رنگ‌های گرم و در عین حال اشباع شده انتخاب شد.