دیزاین لوگو آموزشکده بیمه

دیزاین لوگو آموزشکده بیمه

نوع سفارش:          هویت بصری   |   دیزاین لوگو

سفارش دهنده:      آموزشکده بیمه

زمان :                    زمستان 1392

توضیحات :             آموزش و فعالیت در حوزه بیمه و کارگذاری بیمه.

در این دیزاین هدف اصلی انتقال پیام “هم افزایی” ، “سرمایه گذاری”  و “رشد” در عین حال ایجاد تصویری با منطق ریاضی گونه بوده است.

این تقارن و فرم کلی مربعی تصویر، باعث ایجاد حس “اعتماد” است که باورپذیری پیام را تسهیل می‌کند.