5dc800e38f92c

۱۰ نوامبر ۲۰۱۹

رنگ درخشندگی و آفتاب است و توصیه به خوشبینی. با کلاه زرد ما به دنبال موقعیت‌ها و منافع هستیم و باید بپرسیم:
چه ارزشی می‌توانیم پیدا کنیم؟
چگونه می‌توانیم این ارزش را به وجود آوریم؟

رنگ درخشندگی و آفتاب است و توصیه به خوشبینی. با کلاه زرد ما به دنبال موقعیت‌ها و منافع هستیم و باید بپرسیم:
چه ارزشی می‌توانیم پیدا کنیم؟
چگونه می‌توانیم این ارزش را به وجود آوریم؟