google-2020

۱۳ فوریه ۲۰۲۱

در سال 2020 مردم بیشترین جستجویی که انجام دادند درباره “چرا”هایی بود که درباره وقایع انجام دادیم.