شما به ایده جدید نیاز ندارید، بلکه شما به دید جدید نیاز دارید

۱۸ دسامبر ۲۰۱۸