برندپردازی آژانس ارتباطی مثبت منفی

برندپردازی آژانس ارتباطی مثبت منفی

نوع سفارش:          برندپردازی

زمان :                    بهار 1392

توضیحات :            فرایند برندپردازی ما، از یک ایده اولیه شروع شد؛ تمام ترکیب مثبت و منفی هایی به وجود آمده است که به ذات مثبت نه به معنای “خوبی” و منفی نه در “نفی هنجارها”…

این مقدمه‌ای برای فهم روشنی از فلسفه وجودی برند ما بوده و هست.

طراحی نام، تگ لاین، برندپردازی و هویت بصری در واحد دیزاین آژانس ارتباطی مثبت منفی انجام شده است.

ساده فهم بودن نشان، امکان خوانش بصری بدون نیاز به “تایپ” مهم‌ترین پارامترهایی بود که در این دیزاین سعی که رعایت گردد.